Els projectes que poden ser votats i escollits en el procés de pressupostos participatius han de complir uns requisits mínims, per tal de garantir-ne la seva viabilitat tècnica i econòmica. Aquests requisits, el compliment dels quals per part de cada proposta serà validat pels equips tècnics de l’Ajuntament d’Olot en la fase de validació tècnica, són els següents:

 • La proposta ha de ser legal, és a dir, la seva execució s’ha de poder desenvolupar d’acord amb la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent en el moment d’aprovació del projecte.
 • La proposta ha de ser de competència municipal, és a dir, ha de poder-se executar en la seva totalitat des de l’Ajuntament d’Olot, sense la participació necessària d’altres administracions públiques.
 • Ha de poder ser executat mitjançant despesa corrent o d’inversió, és a dir, amb una part de la despesa prevista en el capítol 2 i capítol 6 del pressupost municipal.
 • Que no s’estigui executant o estigui prevista (programada i pressupostada) una actuació idèntica.
 • La proposta ha de ser realitzable en el període de temps disponible.
 • Ha de tenir un cost mínim de 5.000 euros i no ha de superar el cost màxim de 40.000 euros.
 • Que no incorri en despeses estructurals o de manteniment excessives de cara a futurs exercicis, és a dir, que no comprometi el pressupost de futurs exercicis.
 • La proposta no pot ser contrària a un contracte o conveni vigent i signat per l’Ajuntament d’Olot
 • La proposta no pot respondre únicament a un interès particular
 • La proposta no pot ser contrària als drets humans, als drets civils i polítics, ni als drets econòmics, socials i culturals[1] i ha de respectar els plans estrègics locals.
 • Les propostes seran ponderades a l’hora de votació, segons criteris ambientals, socials i econòmics. Aquests criteris seran basats amb un estàndard d’indicadors, validats per la Comissió de Seguiment i Avaluació i el Grup de Coordinació Tècnia i política, i valorats per un equip extern i independent abans de la fase de votació.
Segons el que s’estableix en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf), en el Pacte internacional de Drets Civils i Polítics (1966) (http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx) i en el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (1966) (http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx)