3ª EDICIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
 
 
 
Aquest març s’inicia la 3a edició dels pressupostos participatius d’Olot, una oportunitat perquè les veïnes i els veïns decidim a què volem dedicar part del pressupost municipal (100.000€ cada any).
 
El procés comença a les trobades participatives amb les veïnes i veïns, on es creen conjuntament i es proposen diverses accions de millora per als barris. Aquestes propostes es valoren tècnicament i se les dota d’un pressupost. Tot seguit, es passa a un període de votacions on s’expliquen els projectes i s’especifiquen els costos. Poden votar totes les persones majors de 16 anys residents als barris on es celebren els pressupostos. Les accions més votades i fins arribar a un màxim de 100.000€, són les que es duen a terme.
 
Aquest 2020, els pressupostos participatius es realitzen a la zona nord d’Olot que inclou els barris del El Morrot, Av. Sant Joan de les Abadesses, Benavent, Sant Cristòfol – Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Polígon de la Canya, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix.
 
Els pressupostos ens encaminen cap a una nova cultura democràtica, on tots i totes participem i decidim de forma corresponsable sobre les polítiques de la ciutat. Alhora, proposen noves maneres d’interactuar amb el nostre Ajuntament contribuint a una democràcia més ciutadana i transparent.
 

En definitiva amb els pressupostos participatius d’Olot busquem construir entre tots una nova cultura democràtica, on tothom pugui participar i decidir de forma corresponsable sobre les polítiques de la ciutat.

T’animem a participar-hi!  Presenta la teva proposta!

Al 2018 es va posar en marxa un procés de Pressupostos Participatius a la ciutat d’Olot, amb el que es vol construir una cultura democràtica a la ciutat, a partir d’un procés participatiu i vinculant que desperti l’interès de veïnes i veïns, potenciï la confiança entre aquests i l’administració municipal, i impulsi la participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal. A continuació trobareu algunes respostes a les preguntes que sovint sorgeixen al voltant dels pressupostos participatius.

Per què l’Ajuntament comença a fer Pressupostos Participatius a la ciutat?
Els pressupostos participatius són una metodologia que permet millorar la democràcia participativa a la ciutat d’Olot. D’una banda, la ciutadania pot debatre i decidir quines millores calen a la ciutat, i escollir els projectes més adients. De l’altra, és un aprenentatge tant per a la ciutadania com per a l’Ajuntament, de construir la ciutat de forma dialogada i col•laborativament.

La ciutadania decidirà sobre els pressupostos de la ciutat?
En els pressupostos participatius l’Ajuntament reserva una part del pressupost de la ciutat per a que siguin els veïns i veïnes els que decideixin a què han d’anar destinats aquests diners. Són 100.000 euros del pressupost de l’Ajuntament d’Olot.

A quines zones de la ciutat es faran Pressupostos Participatius?
El procés s’ha previst per a tres anys consecutius en tres zones d’Olot (un any cada zona, i definides de forma que cada zona té més o menys la mateixa quantitat de població). L’Ajuntament ha proposat que les zones siguin les següents:
> 2018 – Zona Sud (Bisaroques): constituïda pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, Les Fonts i Batet.
> 2019 – Zona Oest (Montolivet): constituïda pels barris Pla de Dalt, Mas Baix, El Cassés, El Xiprer, Les Planotes, Vivendes Garrotxa, Montolivet, Desemparats, la Caixa i Eixample Malagrida
> 2020 – Zona Nord (Montsacopa): constituïda pels barris de La Canya, Les Mates, Pla de Baix, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, Olot – Centre, Sant Cristòfol – Mas Bernat i Benavent
En els barris de Sant Miquel i el Barri Vell no es faran Pressupostos Participatius donat que ja tenen en marxa els respectius Plans Integrals d’Accions de Millora (PIAM).

Per què es fa per zones?
La idea de partida de l’Ajuntament és organitzar un procés gradual, per a poder posar atenció a cada una de les zones i anar millorant la proposta any rere any. Una proposta així permet, d’una banda, invertir el pressupost anual disponible per Pressupostos Participatius a una sola zona (de forma rotativa), de manera que hi ha la possibilitat de debatre i decidir més projectes cada vegada que el procés es fa en una zona.

El procés permetrà que cada zona, i dins d’aquestes els diferents barris, pugui pensar les seves necessitats en clau local, però alhora s’incentivarà que les veïnes i veïns, alhora que paren atenció a les seves realitats quotidianes, també facin propostes en clau de ciutat o pensant en diversos barris, i no en benefici d’un únic barri concret.

Com es pot participar?
L’Ajuntament d’Olot està proposant un procés que pugui ser el màxim de participatiu possible en la seva preparació, en la possibilitat de fer i debatre propostes, i en la fase de votació, en la que es decidiran quins projectes s’executaran. A més a més, hi ha la voluntat que la ciutadania pugui participar també després en el seguiment de la implementació dels projectes escollits.

Com es pot participar, proposant projectes per a la ciutat?
Tothom pot participar del procés però únicament podran votar les veïnes i veïns de la zona on es desenvolupi cada edició dels Pressupostos Participatius. Es tracta de la zona d’Olot on viuen, i per tant, és important que tinguin la possibilitat de fer propostes per millorar el seu entorn.

Poden participar-hi, assistint a les trobades que s’han convocat per debatre i proposar accions de millora.

Després de les trobades, s’elaborarà un llistat de propostes que passaran la validació tècnica (on el personal tècnic de l’Ajuntament avaluarà la viabilitat de les propostes i els hi assignarà un pressupost). Posteriorment, es realitzarà la votació.

De fet, també convidem a les veïnes i veïns d’Olot que viuen en altres zones, o fins i tot fora d’Olot, que facin vida en aquesta zona o s’hi sentin vinculats, a fer propostes i participar de les taules de debat i deliberació. Les seves aportacions poden ser també molt valuoses.

Qui podrà votar per decidir quins projectes es portaran a terme?
Tothom qui vulgui i s’hi senti cridat, podrà fer propostes desinteressades per a contribuir a la millora de la ciutat, però les persones que podran votar per a decidir quines seran finalment les actuacions que es portaran a terme a la zona on es desenvolupi aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius, seran les persones que hi viuen, és a dir, les veïnes i veïns majors de 16 anys que hi estan empadronades.

Quin tipus de projectes es poden proposar?
Als pressupostos participatius es poden proposar actuacions pensades per al bé comú dels barris i dels seus veïns i veïnes, és a dir, propostes que no responguin a un interès particular, sinó de la col•lectivitat. Han de ser propostes, que compleixin un seguit de criteris, que es troben definits al Reglament dels Pressupostos. Per exemple, s’ha de tractar de propostes que la seva execució sigui competència de l’Ajuntament d’Olot (que és qui convoca el procés – és a dir, no es poden proposar coses que siguin competència de la Generalitat o d’altres administracions). Poden ser projectes de molts tipus, que incloguin des de la inversió en millora de l’espai públic o la millora d’equipaments, fins a processos comunitaris, campanyes de comunicació, accions culturals o iniciatives socials. que reverteixin en el benestar de la ciutadania. En les Taules de deliberació i coproducció de projectes, on es treballaran les propostes, així com en el portal web dels Pressupostos Participatius, s’explicarà en detall quin tipus de projectes es poden proposar i quins no.

Han de ser projectes que puguin executar-se amb el pressupost disponible (és a dir, en total 100.000 euros), i que no comportin una continuïtat de despesa en els anys següents.

Hi ha un pressupost màxim o mínim per als projectes a proposar?
Sí, les propostes hauran de tenir un cost mínim de 5.000€ i un cost màxim de 40.000€, per tal de garantir-ne l’execució.

Per una banda es posa un cost màxim (40.000€) per assegurar que surten diversos projectes, és a dir, que un sol projecte que costi 80.000€, per posar un exemple, s’endugui la major part dels recursos disponibles. D’aquesta manera es pot fomentar que hi hagi projectes a diversos barris. A més, per qüestions de contractació pública, és més realista planificar projectes d’aquest tamany, perquè els concursos per a licitacions de pressupostos més alts, impliquen períodes de preparació més llargs, que podrien posar en perill la implementació dels projectes durant l’any en curs.

També hi ha un pressupost mínim per a cada actuació (5.000 €) per incentivar que les bones propostes que puguin sorgir en un barri, per més senzilles que siguin, es puguin pensar en la lògica de tota la zona, i amb visió de sostenibilitat, i no d’actuacions anecdòtiques. Aquest mínim, a més, servirà per evitar que surtin masses projectes a executar, de manera que l’ajuntament no pogués assumir realitzar-los en el temps que s’ha compromès.

En definitiva, el cost mínim i màxim s’estableix per garantir una major possibilitat de distribució dels recursos, més visió col•lectiva dels mateixos, així com per garantir que l’Ajuntament serà fidel al compromís amb el procés, i executarà els projectes decidits per la ciutadania.

L’Ajuntament acceptarà totes les propostes que faci la ciutadania?
S’acceptaran i es sotmetran a votació aquelles propostes que compleixin amb els criteris que s’estableixen en el Reglament dels Pressupostos Participatius. Hi haurà un procés de validació tècnica, previ a les votacions, durant el qual el personal tècnic de les àrees que a posteriori haurien d’executar les propostes triades, faran una valoració de la viabilitat tècnica d’aquestes propostes, en base als criteris del Reglament. En aquesta fase assignaran a més un pressupost a les propostes, de manera que quedaran fora de la votació aquelles amb un pressupost inferior a 5.000 euros o superior a 40.000 euros.

En qualsevol cas, les votacions són vinculants, és a dir, aquells projectes que hagin superat la validació tècnica i siguin prioritzats pels veïns i veïnes a través de les votacions, hauran de ser executats per l’Ajuntament.

Quan es podran votar les propostes?
El període de votació de les propostes serà durant el mes de març.
Les votacions es faran online, al portal d’internet que l’Ajuntament habilitarà per al procés de Pressupostos Participatius. Però, addicionalment, l’Ajuntament organitzarà activitats presencials on es podrà anar a votar amb l’ajuda de dinamitzadores i personal de suport.

Quan es portaran a terme les actuacions escollides per la ciutadania?
L’Ajuntament es compromet a executar totes les actuacions que siguin escollides en el procés de votació. L’actuació ha de poder ser iniciada dins l’any en curs i realitzable en un període màxim de 6 mesos.

On es poden consultar totes les normatives i criteris per al procés?
El procés té un Reglament on s’especifiquen totes les característiques, terminis i criteris per a participar, fer propostes d’actuacions.

Aquest reglament serà consultable al web del procés, i també serà publicat al BOP i DOGC.

A l’elaboració de la proposta de Reglament han participat un equip de l’Ajuntament i de les professionals contractades per donar suport al disseny i dinamització del procés. Un cop aprovada la proposta inicial, aquesta va ser millorada per la ciutadania. Per això es va convocar una Comissió de Seguiment i Avaluació, composada per persones representatives de diferents sectors de la ciutadania, per a proposar-hi esmenes i construir participativament una bona proposta per al procés. A més, qualsevol veí i veïna va poder proposar modificacions al Reglament durant els 30 dies hàbils.

La comissió de seguiment i avaluació és una comissió ciutadana que vetlla pel bon procés del pressupostos participatius d’Olot. Compta amb representants de cada barri, i està acompanyada per una persona tècnica externa i una altra persona tècnica de l’administració pública.

La Comissió de Seguiment i Avaluació té les funcions de:

Debatre i decidir sobre la regulació del procés
Aprovar el sistema i normes de determinació de la viabilitat tècnica dels projectes proposats a la fase de propostes.
Aprovar els dictàmens de viabilitat de les propostes formulades per la ciutadania.
Debatre i prendre decisions sobre les qüestions crítiques sobre el procés que puguin aparèixer durant el procés.
Fer el seguiment i avaluació del procés, per incorporar els aprenentatges que se’n derivin en la continuïtat del mateix.
Garantir la transparència i l’accessibilitat a la informació durant totes les fases del procés, inclosa la fase d’execució i seguiment dels projectes.